Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

5377

Hồ sơ đã xử lý

5337

Đúng hạn 96.7 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

8727

Hồ sơ đã xử lý

8645

Đúng hạn 97.3 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

12749

Hồ sơ đã xử lý

12716

Đúng hạn 98.8 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

10577

Hồ sơ đã xử lý

10607

Đúng hạn 99.2 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

7765

Hồ sơ đã xử lý

7623

Đúng hạn 97.7 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

2786

Hồ sơ đã xử lý

2670

Đúng hạn 96.9 %
Tình hình xử lý hồ sơ2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

75176

Hồ sơ đã xử lý

74679

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây