Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

375

Hồ sơ đã xử lý

356

Đúng hạn 98.0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

1048

Hồ sơ đã xử lý

841

Đúng hạn 95.4 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

1020

Hồ sơ đã xử lý

861

Đúng hạn 90.4 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

1252

Hồ sơ đã xử lý

1049

Đúng hạn 94.7 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

1403

Hồ sơ đã xử lý

1240

Đúng hạn 94.4 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

521

Hồ sơ đã xử lý

464

Đúng hạn 97.4 %
Tình hình xử lý hồ sơ2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

6319

Hồ sơ đã xử lý

5529

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018


Tình hình xử lý hồ sơ trong năm 2018