Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

8990

Hồ sơ đã xử lý

8071

Đúng hạn 100 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

8553

Hồ sơ đã xử lý

8572

Đúng hạn 100 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7154

Hồ sơ đã xử lý

6398

Đúng hạn 100 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

8532

Hồ sơ đã xử lý

8424

Đúng hạn 100 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

8271

Hồ sơ đã xử lý

7905

Đúng hạn 100 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4305

Hồ sơ đã xử lý

3668

Đúng hạn 100 %
Tình hình xử lý hồ sơ2017
Hồ sơ đã tiếp nhận

50930

Hồ sơ đã xử lý

47724

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


Tình hình xử lý hồ sơ trong năm 2017