Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

5945

Hồ sơ đã xử lý

5709

Đúng hạn 97.9 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

9180

Hồ sơ đã xử lý

8791

Đúng hạn 98.4 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

8316

Hồ sơ đã xử lý

7888

Đúng hạn 98.3 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

9720

Hồ sơ đã xử lý

9371

Đúng hạn 98.4 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

9910

Hồ sơ đã xử lý

9367

Đúng hạn 97.6 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

7474

Hồ sơ đã xử lý

7171

Đúng hạn 97.3 %
Tình hình xử lý hồ sơ2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

61690

Hồ sơ đã xử lý

59328

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây