Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

2037

Hồ sơ đã xử lý

1986

Đúng hạn 97.2 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1895

Hồ sơ đã xử lý

1731

Đúng hạn 96.1 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1816

Hồ sơ đã xử lý

1798

Đúng hạn 98.2 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

2485

Hồ sơ đã xử lý

2330

Đúng hạn 96.7 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

1537

Hồ sơ đã xử lý

1414

Đúng hạn 97.4 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

2141

Hồ sơ đã xử lý

1946

Đúng hạn 98.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

6163

Hồ sơ đã xử lý

5694

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây