Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

4704

Hồ sơ đã xử lý

4737

Đúng hạn 100 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

699

Hồ sơ đã xử lý

720

Đúng hạn 83.2 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

375

Hồ sơ đã xử lý

354

Đúng hạn 97.5 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

1057

Hồ sơ đã xử lý

837

Đúng hạn 94.6 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

1029

Hồ sơ đã xử lý

850

Đúng hạn 88.6 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

261

Hồ sơ đã xử lý

210

Đúng hạn 82.4 %
Tình hình xử lý hồ sơ2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

3421

Hồ sơ đã xử lý

2971

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018


Tình hình xử lý hồ sơ trong năm 2018