Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

10360

Hồ sơ đã xử lý

11452

Đúng hạn 100 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

14338

Hồ sơ đã xử lý

14595

Đúng hạn 100 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5081

Hồ sơ đã xử lý

4642

Đúng hạn 99.9 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

8917

Hồ sơ đã xử lý

7998

Đúng hạn 100 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

8488

Hồ sơ đã xử lý

8507

Đúng hạn 100 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

3360

Hồ sơ đã xử lý

2912

Đúng hạn 100 %
Tình hình xử lý hồ sơ2017
Hồ sơ đã tiếp nhận

25846

Hồ sơ đã xử lý

24059

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


Tình hình xử lý hồ sơ trong năm 2017