Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

18508

Hồ sơ đã xử lý

15481

Đúng hạn 100 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

17387

Hồ sơ đã xử lý

16676

Đúng hạn 100 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12802

Hồ sơ đã xử lý

13310

Đúng hạn 100 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

18288

Hồ sơ đã xử lý

18290

Đúng hạn 99.9 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

14632

Hồ sơ đã xử lý

15507

Đúng hạn 100 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

1073

Hồ sơ đã xử lý

1334

Đúng hạn 99.9 %
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

152783

Hồ sơ đã xử lý

149488

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2016

Tình hình xử lý hồ sơ trong năm 2016