Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

14382

Hồ sơ đã xử lý

14639

Đúng hạn 100 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5125

Hồ sơ đã xử lý

4686

Đúng hạn 99.9 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

8990

Hồ sơ đã xử lý

8071

Đúng hạn 100 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

8553

Hồ sơ đã xử lý

8572

Đúng hạn 100 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7033

Hồ sơ đã xử lý

6277

Đúng hạn 100 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

5555

Hồ sơ đã xử lý

5129

Đúng hạn 100 %
Tình hình xử lý hồ sơ2017
Hồ sơ đã tiếp nhận

35256

Hồ sơ đã xử lý

32735

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


Tình hình xử lý hồ sơ trong năm 2017