Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

5311

Hồ sơ đã xử lý

5329

Đúng hạn 96.6 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

10415

Hồ sơ đã xử lý

10250

Đúng hạn 98.0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

5533

Hồ sơ đã xử lý

5299

Đúng hạn 97.6 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

8222

Hồ sơ đã xử lý

7966

Đúng hạn 98.1 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7255

Hồ sơ đã xử lý

6884

Đúng hạn 97.9 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

5127

Hồ sơ đã xử lý

4824

Đúng hạn 98.8 %
Tình hình xử lý hồ sơ2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

36552

Hồ sơ đã xử lý

35224

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây