Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

23611

Hồ sơ đã xử lý

23346

Đúng hạn 100 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

20040

Hồ sơ đã xử lý

19138

Đúng hạn 100 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

18508

Hồ sơ đã xử lý

15481

Đúng hạn 100 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

17387

Hồ sơ đã xử lý

16676

Đúng hạn 100 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12802

Hồ sơ đã xử lý

13310

Đúng hạn 100 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

11711

Hồ sơ đã xử lý

12408

Đúng hạn 99.9 %
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

130501

Hồ sơ đã xử lý

126765

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2016

Tình hình xử lý hồ sơ trong năm 2016