Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

20040

Hồ sơ đã xử lý

19138

Đúng hạn 100 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

18508

Hồ sơ đã xử lý

15481

Đúng hạn 100 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

17387

Hồ sơ đã xử lý

16676

Đúng hạn 100 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12802

Hồ sơ đã xử lý

13310

Đúng hạn 100 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

18288

Hồ sơ đã xử lý

18290

Đúng hạn 99.9 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

12067

Hồ sơ đã xử lý

12918

Đúng hạn 100 %
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

149145

Hồ sơ đã xử lý

145565

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2016

Tình hình xử lý hồ sơ trong năm 2016