Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

9625

Hồ sơ đã xử lý

9244

Đúng hạn 98.0 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

9327

Hồ sơ đã xử lý

9389

Đúng hạn 97.7 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

6388

Hồ sơ đã xử lý

6488

Đúng hạn 98.6 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

13880

Hồ sơ đã xử lý

13314

Đúng hạn 97.4 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

11601

Hồ sơ đã xử lý

11390

Đúng hạn 98.6 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

280

Hồ sơ đã xử lý

384

Đúng hạn 99.2 %
Tình hình xử lý hồ sơ2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

32150

Hồ sơ đã xử lý

31576

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây