Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

5726

Hồ sơ đã xử lý

5895

Đúng hạn 87.0 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

6636

Hồ sơ đã xử lý

6314

Đúng hạn 95.9 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

6653

Hồ sơ đã xử lý

6745

Đúng hạn 93.7 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

6000

Hồ sơ đã xử lý

5838

Đúng hạn 95.7 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

9571

Hồ sơ đã xử lý

9390

Đúng hạn 97.5 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

6357

Hồ sơ đã xử lý

6072

Đúng hạn 95.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

54436

Hồ sơ đã xử lý

53187

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây