Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

8687

Hồ sơ đã xử lý

8622

Đúng hạn 100 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

10238

Hồ sơ đã xử lý

6494

Đúng hạn 98.9 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

4704

Hồ sơ đã xử lý

4737

Đúng hạn 100 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

704

Hồ sơ đã xử lý

698

Đúng hạn 82.1 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

376

Hồ sơ đã xử lý

343

Đúng hạn 96.2 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

591

Hồ sơ đã xử lý

440

Đúng hạn 90.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

1671

Hồ sơ đã xử lý

1481

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018


Tình hình xử lý hồ sơ trong năm 2018