Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 01 năm 2019

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 40 hồ sơ
Đã xử lý : 17 hồ sơ
Đúng hạn : 17 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 16 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 10 hồ sơ
Đã xử lý : 13 hồ sơ
Đúng hạn : 12 hồ sơ
92.3%
Đúng hạn
Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 253 hồ sơ
Đã xử lý : 241 hồ sơ
Đúng hạn : 241 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công thương
Tiếp nhận : 55 hồ sơ
Đã xử lý : 62 hồ sơ
Đúng hạn : 62 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 33 hồ sơ
Đã xử lý : 9 hồ sơ
Đúng hạn : 9 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 22 hồ sơ
Đã xử lý : 24 hồ sơ
Đúng hạn : 24 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 96 hồ sơ
Đã xử lý : 107 hồ sơ
Đúng hạn : 107 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 50 hồ sơ
Đã xử lý : 43 hồ sơ
Đúng hạn : 43 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở văn hóa, thể thao và du lịch
Tiếp nhận : 10 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn