Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 01 năm 2019

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 56 hồ sơ
Đã xử lý : 26 hồ sơ
Đúng hạn : 26 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 13 hồ sơ
Đã xử lý : 10 hồ sơ
Đúng hạn : 10 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 22 hồ sơ
Đã xử lý : 18 hồ sơ
Đúng hạn : 17 hồ sơ
94.4%
Đúng hạn
Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 341 hồ sơ
Đã xử lý : 358 hồ sơ
Đúng hạn : 358 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công thương
Tiếp nhận : 104 hồ sơ
Đã xử lý : 109 hồ sơ
Đúng hạn : 109 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 6 hồ sơ
Đúng hạn : 6 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 63 hồ sơ
Đã xử lý : 15 hồ sơ
Đúng hạn : 15 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 34 hồ sơ
Đã xử lý : 36 hồ sơ
Đúng hạn : 36 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 928 hồ sơ
Đã xử lý : 965 hồ sơ
Đúng hạn : 947 hồ sơ
98.1%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 88 hồ sơ
Đã xử lý : 77 hồ sơ
Đúng hạn : 77 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở văn hóa, thể thao và du lịch
Tiếp nhận : 13 hồ sơ
Đã xử lý : 12 hồ sơ
Đúng hạn : 12 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn