Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 11 năm 2018

Văn phòng Ủy ban Tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 86 hồ sơ
Đã xử lý : 38 hồ sơ
Đúng hạn : 38 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 35 hồ sơ
Đã xử lý : 42 hồ sơ
Đúng hạn : 41 hồ sơ
97.6%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 25 hồ sơ
Đã xử lý : 15 hồ sơ
Đúng hạn : 15 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 19 hồ sơ
Đã xử lý : 12 hồ sơ
Đúng hạn : 11 hồ sơ
91.7%
Đúng hạn
Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 11 hồ sơ
Đã xử lý : 12 hồ sơ
Đúng hạn : 12 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 408 hồ sơ
Đã xử lý : 372 hồ sơ
Đúng hạn : 372 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công thương
Tiếp nhận : 77 hồ sơ
Đã xử lý : 79 hồ sơ
Đúng hạn : 79 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 7 hồ sơ
Đã xử lý : 5 hồ sơ
Đúng hạn : 5 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 12 hồ sơ
Đã xử lý : 6 hồ sơ
Đúng hạn : 6 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 20 hồ sơ
Đã xử lý : 20 hồ sơ
Đúng hạn : 20 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 893 hồ sơ
Đã xử lý : 795 hồ sơ
Đúng hạn : 763 hồ sơ
96.0%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 112 hồ sơ
Đã xử lý : 101 hồ sơ
Đúng hạn : 101 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở văn hóa, thể thao và du lịch
Tiếp nhận : 16 hồ sơ
Đã xử lý : 16 hồ sơ
Đúng hạn : 10 hồ sơ
62.5%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Thanh tra tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Bảo hiểm xã hội tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Công an tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Cục thuế tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Ngân hàng chính sách
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Ngân hàng nhà nước
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Bộ phận Một cửa liên thông
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Công an tỉnh Bắc Kạn
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn