Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 12 năm 2018

Văn phòng Ủy ban Tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 53 hồ sơ
Đã xử lý : 45 hồ sơ
Đúng hạn : 42 hồ sơ
93.3%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 23 hồ sơ
Đã xử lý : 48 hồ sơ
Đúng hạn : 34 hồ sơ
70.8%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 19 hồ sơ
Đã xử lý : 20 hồ sơ
Đúng hạn : 20 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 18 hồ sơ
Đã xử lý : 11 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
72.7%
Đúng hạn
Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 7 hồ sơ
87.5%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 262 hồ sơ
Đã xử lý : 310 hồ sơ
Đúng hạn : 310 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công thương
Tiếp nhận : 135 hồ sơ
Đã xử lý : 125 hồ sơ
Đúng hạn : 125 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 5 hồ sơ
Đúng hạn : 5 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 9 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 12 hồ sơ
Đã xử lý : 12 hồ sơ
Đúng hạn : 12 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 898 hồ sơ
Đã xử lý : 847 hồ sơ
Đúng hạn : 806 hồ sơ
95.2%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 108 hồ sơ
Đã xử lý : 129 hồ sơ
Đúng hạn : 129 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở văn hóa, thể thao và du lịch
Tiếp nhận : 19 hồ sơ
Đã xử lý : 18 hồ sơ
Đúng hạn : 16 hồ sơ
88.9%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Thanh tra tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Bảo hiểm xã hội tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Công an tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Cục thuế tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Ngân hàng chính sách
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Ngân hàng nhà nước
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Bộ phận Một cửa liên thông
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Công an tỉnh Bắc Kạn
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn