Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 08 năm 2018

Văn phòng Ủy ban Tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 24 hồ sơ
Đã xử lý : 21 hồ sơ
Đúng hạn : 21 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 37 hồ sơ
Đã xử lý : 44 hồ sơ
Đúng hạn : 43 hồ sơ
97.7%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 7 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 5 hồ sơ
Đúng hạn : 5 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 8 hồ sơ
Đã xử lý : 12 hồ sơ
Đúng hạn : 12 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 160 hồ sơ
Đã xử lý : 148 hồ sơ
Đúng hạn : 148 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công thương
Tiếp nhận : 73 hồ sơ
Đã xử lý : 76 hồ sơ
Đúng hạn : 76 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 5 hồ sơ
Đúng hạn : 5 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 4 hồ sơ
Đã xử lý : 7 hồ sơ
Đúng hạn : 7 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 70 hồ sơ
Đã xử lý : 69 hồ sơ
Đúng hạn : 69 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 272 hồ sơ
Đã xử lý : 136 hồ sơ
Đúng hạn : 125 hồ sơ
91.9%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
33.3%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 189 hồ sơ
Đã xử lý : 167 hồ sơ
Đúng hạn : 165 hồ sơ
98.8%
Đúng hạn
Sở văn hóa, thể thao và du lịch
Tiếp nhận : 23 hồ sơ
Đã xử lý : 13 hồ sơ
Đúng hạn : 11 hồ sơ
84.6%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Thanh tra tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Bảo hiểm xã hội tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Công an tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Cục thuế tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Ngân hàng chính sách
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Ngân hàng nhà nước
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Bộ phận Một cửa liên thông
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Công an tỉnh Bắc Kạn
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn