Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 09 năm 2018

Văn phòng Ủy ban Tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 36 hồ sơ
Đã xử lý : 30 hồ sơ
Đúng hạn : 30 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 47 hồ sơ
Đã xử lý : 25 hồ sơ
Đúng hạn : 24 hồ sơ
96.0%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 13 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 397 hồ sơ
Đã xử lý : 386 hồ sơ
Đúng hạn : 386 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công thương
Tiếp nhận : 74 hồ sơ
Đã xử lý : 70 hồ sơ
Đúng hạn : 70 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 15 hồ sơ
Đã xử lý : 13 hồ sơ
Đúng hạn : 13 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 12 hồ sơ
Đúng hạn : 12 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 28 hồ sơ
Đã xử lý : 27 hồ sơ
Đúng hạn : 27 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 696 hồ sơ
Đã xử lý : 544 hồ sơ
Đúng hạn : 495 hồ sơ
91.0%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 108 hồ sơ
Đã xử lý : 109 hồ sơ
Đúng hạn : 109 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở văn hóa, thể thao và du lịch
Tiếp nhận : 21 hồ sơ
Đã xử lý : 19 hồ sơ
Đúng hạn : 15 hồ sơ
78.9%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Thanh tra tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Bảo hiểm xã hội tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Công an tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Cục thuế tỉnh
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Ngân hàng chính sách
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Ngân hàng nhà nước
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Bộ phận Một cửa liên thông
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Công an tỉnh Bắc Kạn
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn