Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

19566

Hồ sơ đã xử lý

19099

Đúng hạn 98.8 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

16581

Hồ sơ đã xử lý

16429

Đúng hạn 98.8 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

13419

Hồ sơ đã xử lý

13172

Đúng hạn 98.4 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

9632

Hồ sơ đã xử lý

9244

Đúng hạn 98.0 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

9340

Hồ sơ đã xử lý

9374

Đúng hạn 97.7 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5866

Hồ sơ đã xử lý

5931

Đúng hạn 98.7 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

5867

Hồ sơ đã xử lý

5932

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây