Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

11157

Hồ sơ đã xử lý

11031

Đúng hạn 98.0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

5950

Hồ sơ đã xử lý

5707

Đúng hạn 97.9 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

9186

Hồ sơ đã xử lý

8791

Đúng hạn 98.4 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

8327

Hồ sơ đã xử lý

7872

Đúng hạn 98.3 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

9754

Hồ sơ đã xử lý

9350

Đúng hạn 98.4 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

4772

Hồ sơ đã xử lý

4654

Đúng hạn 97.2 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

49146

Hồ sơ đã xử lý

47407

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây