Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

14492

Hồ sơ đã xử lý

14478

Đúng hạn 99.1 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

17912

Hồ sơ đã xử lý

17484

Đúng hạn 99.2 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

18296

Hồ sơ đã xử lý

17995

Đúng hạn 99.6 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

19386

Hồ sơ đã xử lý

19270

Đúng hạn 99.8 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

13499

Hồ sơ đã xử lý

13098

Đúng hạn 99.2 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

11974

Hồ sơ đã xử lý

11625

Đúng hạn 99.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

152814

Hồ sơ đã xử lý

150199

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây