Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

8934

Hồ sơ đã xử lý

8854

Đúng hạn 99.1 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

16368

Hồ sơ đã xử lý

15863

Đúng hạn 99.3 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

14492

Hồ sơ đã xử lý

14478

Đúng hạn 99.1 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

17913

Hồ sơ đã xử lý

17483

Đúng hạn 99.2 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

18316

Hồ sơ đã xử lý

17989

Đúng hạn 99.5 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

14593

Hồ sơ đã xử lý

14377

Đúng hạn 99.7 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

122587

Hồ sơ đã xử lý

120581

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây