Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

9703

Hồ sơ đã xử lý

9448

Đúng hạn 98.5 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

9847

Hồ sơ đã xử lý

9440

Đúng hạn 97.7 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

15333

Hồ sơ đã xử lý

14901

Đúng hạn 98.2 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

19577

Hồ sơ đã xử lý

19094

Đúng hạn 98.8 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

16631

Hồ sơ đã xử lý

16417

Đúng hạn 98.7 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

8541

Hồ sơ đã xử lý

8330

Đúng hạn 98.1 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

114208

Hồ sơ đã xử lý

111109

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây