Đến tháng 10 Tỉnh Bắc Kạn đã giải quyết
99.3%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00 ngày 27/10/2020)