CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 29 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.005419.000.00.00.H03 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Sở Tài chính Quản lý công sản
17 1.005421.000.00.00.H03 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Sở Tài chính Quản lý công sản
18 1.005433.000.00.00.H03 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Sở Tài chính Quản lý công sản
19 2.002173.000.00.00.H03 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sở Tài chính Quản lý công sản
20 LVTC05 Quyết định điều chuyển tài sản công. Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
21 LVTC06 Quyết định bán tài sản công. Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
22 LVTC07 Quyết định thanh lý tài sản công. Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
23 LVTC08 Quyết định tiêu hủy tài sản công. Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
24 LVTC03 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước. Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
25 LVTC04 Thủ Tục Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
26 1.011769.000.00.00.H03 Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quản lý công sản
27 LVTC01 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư. Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
28 LVTC02 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
29 1.005434.000.00.00.H03 Mua quyển hóa đơn Cấp Quận/huyện Quản lý công sản