Chào mừng bạn đến với Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn

- Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn là Cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin một cửa tỉnh Bắc Kạn.

- Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến theo quy định của pháp luật.

Để sử dụng cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn,
mời bạn xem qua hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công Xem hướng dẫn