Để sử dụng cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn,
mời bạn xem qua hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công Xem hướng dẫn             
  Các tài liệu hướng dẫn khác