01
Tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công

Người dân, doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoảng bằng: Sim ký số; USB ký số; Thuê bao di động (Dành cho Công dân); Mã số BHXH (Danh cho Công dân)

Sau khi đăng ký tài khoản, Người dân, doanh nghiệp đăng nhập bằng 1 trong các cách sau: Sim ký số; USB ký số; CMT/CCCD.

Xem tệp đính kèm
02
Nộp hồ sơ trực tuyến,
thanh toán trực tuyến,
tra cứu hồ sơ
(Áp dụng cho đơn vị sử dụng dịch vụ
Công ty cổ phần tin học Tân Dân)

Sau khi đăng nhập xong, Người dân, doanh nghiệp vào tra cứu thủ tục và nộp hồ sơ trực tuyến.

Người dân, doanh nghiệp nhận được yêu cầu thanh toán(nếu có) sau khi cán bộ một cửa kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận hoặc sau khi hồ sơ được xử lý có kết quả.

Xem tệp đính kèm
03
Nộp hồ sơ trực tuyến,
thanh toán trực tuyến,
tra cứu hồ sơ

(Áp dụng cho đơn vị sử dụng dịch vụ
Tập đoàn VNPT)

Sau khi đăng nhập xong, Người dân, doanh nghiệp vào tra cứu thủ tục và nộp hồ sơ trực tuyến.

Người dân, doanh nghiệp nhận được yêu cầu thanh toán(nếu có) sau khi cán bộ một cửa kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận hoặc sau khi hồ sơ được xử lý có kết quả.

Xem tệp đính kèm