Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

7236

Hồ sơ đã xử lý

7332

Đúng hạn 99.7 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5878

Hồ sơ đã xử lý

5722

Đúng hạn 99.1 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

7083

Hồ sơ đã xử lý

7519

Đúng hạn 99.4 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

7669

Hồ sơ đã xử lý

7601

Đúng hạn 99.0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

6651

Hồ sơ đã xử lý

6481

Đúng hạn 99.2 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

4763

Hồ sơ đã xử lý

4787

Đúng hạn 99.2 %
Tình hình xử lý hồ sơ2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

32044

Hồ sơ đã xử lý

32110

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây