Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

9543

Hồ sơ đã xử lý

9456

Đúng hạn 97.5 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

7559

Hồ sơ đã xử lý

7425

Đúng hạn 95.5 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6541

Hồ sơ đã xử lý

6433

Đúng hạn 97.3 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

6000

Hồ sơ đã xử lý

5620

Đúng hạn 96.4 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

5447

Hồ sơ đã xử lý

5323

Đúng hạn 96.3 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

6991

Hồ sơ đã xử lý

6729

Đúng hạn 98.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

6991

Hồ sơ đã xử lý

6733

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây