Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

8836

Hồ sơ đã xử lý

8732

Đúng hạn 100 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

8605

Hồ sơ đã xử lý

8232

Đúng hạn 100 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

7742

Hồ sơ đã xử lý

7017

Đúng hạn 100 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

272628

Hồ sơ đã xử lý

272164

Đúng hạn 100 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

13574

Hồ sơ đã xử lý

12388

Đúng hạn 100 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

5436

Hồ sơ đã xử lý

5295

Đúng hạn 100 %
Tình hình xử lý hồ sơ2017
Hồ sơ đã tiếp nhận

347746

Hồ sơ đã xử lý

342658

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


Tình hình xử lý hồ sơ trong năm 2017