Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

6649

Hồ sơ đã xử lý

6481

Đúng hạn 99.2 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

5456

Hồ sơ đã xử lý

5420

Đúng hạn 99.2 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0.0 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0.0 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0.0 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

32734

Hồ sơ đã xử lý

32743

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây