Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

6640

Hồ sơ đã xử lý

6830

Đúng hạn 93.8 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

5969

Hồ sơ đã xử lý

5892

Đúng hạn 95.7 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

9552

Hồ sơ đã xử lý

9454

Đúng hạn 97.5 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

7601

Hồ sơ đã xử lý

7431

Đúng hạn 95.5 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6599

Hồ sơ đã xử lý

6410

Đúng hạn 97.1 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

3087

Hồ sơ đã xử lý

2931

Đúng hạn 96.8 %
Tình hình xử lý hồ sơ2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

65295

Hồ sơ đã xử lý

64358

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây