Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

13837

Hồ sơ đã xử lý

13341

Đúng hạn 98.9 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

11498

Hồ sơ đã xử lý

11410

Đúng hạn 99.1 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

8979

Hồ sơ đã xử lý

8718

Đúng hạn 99.1 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

16397

Hồ sơ đã xử lý

15845

Đúng hạn 99.3 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

14546

Hồ sơ đã xử lý

14479

Đúng hạn 99.1 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

5566

Hồ sơ đã xử lý

5384

Đúng hạn 98.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

77473

Hồ sơ đã xử lý

76066

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây