Tình hình xử lý hồ sơ Huyện Pác Nặm tháng 04 năm 2021