Tình hình xử lý hồ sơ Huyện Chợ Đồn tháng 04 năm 2021