Tình hình xử lý hồ sơ Thành phố Bắc Kạn tháng 04 năm 2021