Tình hình xử lý hồ sơ Huyện Ba Bể tháng 04 năm 2021