Tình hình xử lý hồ sơ Huyện Ngân Sơn tháng 04 năm 2021