Tình hình xử lý hồ sơ Huyện Na Rì tháng 04 năm 2021