Tình hình xử lý hồ sơ Huyện Bạch Thông tháng 04 năm 2021