Tình hình xử lý hồ sơ Huyện Pác Nặm tháng 05 năm 2021