Tình hình xử lý hồ sơ Huyện Chợ Đồn tháng 05 năm 2021