Tình hình xử lý hồ sơ Thành phố Bắc Kạn tháng 05 năm 2021