Tình hình xử lý hồ sơ Huyện Ba Bể tháng 05 năm 2021