Tình hình xử lý hồ sơ Huyện Ngân Sơn tháng 05 năm 2021