Tình hình xử lý hồ sơ Huyện Na Rì tháng 05 năm 2021