Tình hình xử lý hồ sơ Huyện Bạch Thông tháng 05 năm 2021