Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 01 năm 2020

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 18 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 14 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 38 hồ sơ
Đã xử lý : 44 hồ sơ
Đúng hạn : 44 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 7 hồ sơ
Đã xử lý : 10 hồ sơ
Đúng hạn : 10 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 17 hồ sơ
Đã xử lý : 17 hồ sơ
Đúng hạn : 15 hồ sơ
88.2%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 588 hồ sơ
Đã xử lý : 653 hồ sơ
Đúng hạn : 653 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 115 hồ sơ
Đã xử lý : 122 hồ sơ
Đúng hạn : 122 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 7 hồ sơ
Đã xử lý : 7 hồ sơ
Đúng hạn : 7 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 14 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 14 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 821 hồ sơ
Đã xử lý : 857 hồ sơ
Đúng hạn : 855 hồ sơ
99.8%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 387 hồ sơ
Đã xử lý : 407 hồ sơ
Đúng hạn : 407 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 4 hồ sơ
Đã xử lý : 9 hồ sơ
Đúng hạn : 9 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn