Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 01 năm 2021

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 34 hồ sơ
Đã xử lý : 32 hồ sơ
Đúng hạn : 32 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 25 hồ sơ
Đã xử lý : 27 hồ sơ
Đúng hạn : 27 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 4 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 19 hồ sơ
Đã xử lý : 17 hồ sơ
Đúng hạn : 17 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 1005 hồ sơ
Đã xử lý : 1044 hồ sơ
Đúng hạn : 1044 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 562 hồ sơ
Đã xử lý : 559 hồ sơ
Đúng hạn : 559 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 43 hồ sơ
Đã xử lý : 36 hồ sơ
Đúng hạn : 36 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 143 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 11 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 14 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1488 hồ sơ
Đã xử lý : 1379 hồ sơ
Đúng hạn : 1379 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 626 hồ sơ
Đã xử lý : 579 hồ sơ
Đúng hạn : 579 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 11 hồ sơ
Đã xử lý : 11 hồ sơ
Đúng hạn : 11 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn