Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 10 năm 2020

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 57 hồ sơ
Đã xử lý : 29 hồ sơ
Đúng hạn : 29 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 28 hồ sơ
Đã xử lý : 18 hồ sơ
Đúng hạn : 18 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 20 hồ sơ
Đã xử lý : 10 hồ sơ
Đúng hạn : 7 hồ sơ
70.0%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 7 hồ sơ
Đã xử lý : 15 hồ sơ
Đúng hạn : 15 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
66.7%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 12 hồ sơ
Đã xử lý : 9 hồ sơ
Đúng hạn : 9 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 1553 hồ sơ
Đã xử lý : 1436 hồ sơ
Đúng hạn : 1429 hồ sơ
99.5%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 406 hồ sơ
Đã xử lý : 406 hồ sơ
Đúng hạn : 406 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 21 hồ sơ
Đã xử lý : 19 hồ sơ
Đúng hạn : 19 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 4 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 11 hồ sơ
Đã xử lý : 9 hồ sơ
Đúng hạn : 9 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1474 hồ sơ
Đã xử lý : 1271 hồ sơ
Đúng hạn : 1270 hồ sơ
99.9%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 467 hồ sơ
Đã xử lý : 509 hồ sơ
Đúng hạn : 509 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 8 hồ sơ
Đã xử lý : 7 hồ sơ
Đúng hạn : 7 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn