Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 10 năm 2021

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 20 hồ sơ
Đã xử lý : 24 hồ sơ
Đúng hạn : 24 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 21 hồ sơ
Đã xử lý : 34 hồ sơ
Đúng hạn : 34 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 8 hồ sơ
Đã xử lý : 7 hồ sơ
Đúng hạn : 6 hồ sơ
85.7%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 12 hồ sơ
Đã xử lý : 9 hồ sơ
Đúng hạn : 9 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 39 hồ sơ
Đã xử lý : 33 hồ sơ
Đúng hạn : 33 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 17 hồ sơ
Đã xử lý : 16 hồ sơ
Đúng hạn : 16 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 583 hồ sơ
Đã xử lý : 583 hồ sơ
Đúng hạn : 583 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 366 hồ sơ
Đã xử lý : 366 hồ sơ
Đúng hạn : 366 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 6 hồ sơ
Đúng hạn : 6 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 779 hồ sơ
Đã xử lý : 789 hồ sơ
Đúng hạn : 789 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 514 hồ sơ
Đã xử lý : 534 hồ sơ
Đúng hạn : 534 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 5 hồ sơ
Đúng hạn : 5 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
50.0%
Đúng hạn