Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 11 năm 2020

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 76 hồ sơ
Đã xử lý : 65 hồ sơ
Đúng hạn : 65 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 49 hồ sơ
Đã xử lý : 38 hồ sơ
Đúng hạn : 38 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 23 hồ sơ
Đã xử lý : 22 hồ sơ
Đúng hạn : 22 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 12 hồ sơ
Đã xử lý : 13 hồ sơ
Đúng hạn : 12 hồ sơ
92.3%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 7 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 12 hồ sơ
Đã xử lý : 7 hồ sơ
Đúng hạn : 7 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 2969 hồ sơ
Đã xử lý : 2992 hồ sơ
Đúng hạn : 2992 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 566 hồ sơ
Đã xử lý : 555 hồ sơ
Đúng hạn : 555 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 25 hồ sơ
Đã xử lý : 29 hồ sơ
Đúng hạn : 29 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 29 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 17 hồ sơ
Đã xử lý : 17 hồ sơ
Đúng hạn : 17 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1640 hồ sơ
Đã xử lý : 1479 hồ sơ
Đúng hạn : 1479 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 568 hồ sơ
Đã xử lý : 523 hồ sơ
Đúng hạn : 523 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 11 hồ sơ
Đã xử lý : 10 hồ sơ
Đúng hạn : 10 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn