Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 11 năm 2020

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 73 hồ sơ
Đã xử lý : 63 hồ sơ
Đúng hạn : 63 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 47 hồ sơ
Đã xử lý : 31 hồ sơ
Đúng hạn : 31 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 22 hồ sơ
Đã xử lý : 19 hồ sơ
Đúng hạn : 19 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 12 hồ sơ
Đã xử lý : 13 hồ sơ
Đúng hạn : 12 hồ sơ
92.3%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 7 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 11 hồ sơ
Đã xử lý : 7 hồ sơ
Đúng hạn : 7 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 2943 hồ sơ
Đã xử lý : 2976 hồ sơ
Đúng hạn : 2976 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 521 hồ sơ
Đã xử lý : 510 hồ sơ
Đúng hạn : 510 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 25 hồ sơ
Đã xử lý : 28 hồ sơ
Đúng hạn : 28 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 28 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 17 hồ sơ
Đã xử lý : 17 hồ sơ
Đúng hạn : 17 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1546 hồ sơ
Đã xử lý : 1382 hồ sơ
Đúng hạn : 1382 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 488 hồ sơ
Đã xử lý : 472 hồ sơ
Đúng hạn : 472 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 10 hồ sơ
Đã xử lý : 10 hồ sơ
Đúng hạn : 10 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn