Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 11 năm 2021

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 47 hồ sơ
Đã xử lý : 48 hồ sơ
Đúng hạn : 47 hồ sơ
97.9%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 40 hồ sơ
Đã xử lý : 42 hồ sơ
Đúng hạn : 42 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 29 hồ sơ
Đã xử lý : 16 hồ sơ
Đúng hạn : 16 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 14 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 14 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 64 hồ sơ
Đã xử lý : 51 hồ sơ
Đúng hạn : 51 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 26 hồ sơ
Đã xử lý : 36 hồ sơ
Đúng hạn : 36 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 2600 hồ sơ
Đã xử lý : 2393 hồ sơ
Đúng hạn : 2393 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 995 hồ sơ
Đã xử lý : 985 hồ sơ
Đúng hạn : 985 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 23 hồ sơ
Đã xử lý : 21 hồ sơ
Đúng hạn : 21 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 11 hồ sơ
Đã xử lý : 13 hồ sơ
Đúng hạn : 13 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 18 hồ sơ
Đã xử lý : 18 hồ sơ
Đúng hạn : 18 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1706 hồ sơ
Đã xử lý : 1517 hồ sơ
Đúng hạn : 1517 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 1162 hồ sơ
Đã xử lý : 1153 hồ sơ
Đúng hạn : 1153 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 7 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn