Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 12 năm 2020

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 47 hồ sơ
Đã xử lý : 65 hồ sơ
Đúng hạn : 61 hồ sơ
93.8%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 34 hồ sơ
Đã xử lý : 37 hồ sơ
Đúng hạn : 37 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 28 hồ sơ
Đã xử lý : 27 hồ sơ
Đúng hạn : 27 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 13 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 14 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 14 hồ sơ
Đã xử lý : 15 hồ sơ
Đúng hạn : 15 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 1055 hồ sơ
Đã xử lý : 1035 hồ sơ
Đúng hạn : 861 hồ sơ
83.2%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 516 hồ sơ
Đã xử lý : 523 hồ sơ
Đúng hạn : 523 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 12 hồ sơ
Đã xử lý : 12 hồ sơ
Đúng hạn : 12 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 9 hồ sơ
Đã xử lý : 31 hồ sơ
Đúng hạn : 31 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 11 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1408 hồ sơ
Đã xử lý : 1258 hồ sơ
Đúng hạn : 1257 hồ sơ
99.9%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 516 hồ sơ
Đã xử lý : 527 hồ sơ
Đúng hạn : 527 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 13 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn