Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 02 năm 2020

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 35 hồ sơ
Đã xử lý : 20 hồ sơ
Đúng hạn : 19 hồ sơ
95.0%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 34 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 4 hồ sơ
Đã xử lý : 6 hồ sơ
Đúng hạn : 6 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 14 hồ sơ
Đã xử lý : 12 hồ sơ
Đúng hạn : 12 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 12 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 1376 hồ sơ
Đã xử lý : 1300 hồ sơ
Đúng hạn : 1300 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 230 hồ sơ
Đã xử lý : 223 hồ sơ
Đúng hạn : 223 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 56 hồ sơ
Đã xử lý : 49 hồ sơ
Đúng hạn : 49 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 7 hồ sơ
Đã xử lý : 6 hồ sơ
Đúng hạn : 6 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 6 hồ sơ
Đúng hạn : 6 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1254 hồ sơ
Đã xử lý : 1230 hồ sơ
Đúng hạn : 1230 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 437 hồ sơ
Đã xử lý : 437 hồ sơ
Đúng hạn : 437 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 4 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn