Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 03 năm 2020

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 48 hồ sơ
Đã xử lý : 34 hồ sơ
Đúng hạn : 34 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 47 hồ sơ
Đã xử lý : 43 hồ sơ
Đúng hạn : 43 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 10 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 16 hồ sơ
Đã xử lý : 17 hồ sơ
Đúng hạn : 17 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 11 hồ sơ
Đã xử lý : 12 hồ sơ
Đúng hạn : 12 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 1878 hồ sơ
Đã xử lý : 1920 hồ sơ
Đúng hạn : 1920 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 293 hồ sơ
Đã xử lý : 296 hồ sơ
Đúng hạn : 296 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 30 hồ sơ
Đã xử lý : 29 hồ sơ
Đúng hạn : 29 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 8 hồ sơ
Đã xử lý : 10 hồ sơ
Đúng hạn : 10 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 17 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 14 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1506 hồ sơ
Đã xử lý : 1360 hồ sơ
Đúng hạn : 1360 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 483 hồ sơ
Đã xử lý : 417 hồ sơ
Đúng hạn : 417 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 8 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn