Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 03 năm 2021

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 33 hồ sơ
Đã xử lý : 30 hồ sơ
Đúng hạn : 30 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 84 hồ sơ
Đã xử lý : 54 hồ sơ
Đúng hạn : 54 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 13 hồ sơ
Đã xử lý : 10 hồ sơ
Đúng hạn : 10 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 16 hồ sơ
Đã xử lý : 7 hồ sơ
Đúng hạn : 7 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 31 hồ sơ
Đã xử lý : 31 hồ sơ
Đúng hạn : 31 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 2278 hồ sơ
Đã xử lý : 2211 hồ sơ
Đúng hạn : 2211 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 725 hồ sơ
Đã xử lý : 712 hồ sơ
Đúng hạn : 712 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 39 hồ sơ
Đã xử lý : 34 hồ sơ
Đúng hạn : 34 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 41 hồ sơ
Đã xử lý : 7 hồ sơ
Đúng hạn : 7 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 5 hồ sơ
Đúng hạn : 5 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1654 hồ sơ
Đã xử lý : 1422 hồ sơ
Đúng hạn : 1422 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 746 hồ sơ
Đã xử lý : 689 hồ sơ
Đúng hạn : 689 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 7 hồ sơ
Đúng hạn : 7 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn