Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 04 năm 2021

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 28 hồ sơ
Đã xử lý : 16 hồ sơ
Đúng hạn : 16 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 36 hồ sơ
Đã xử lý : 67 hồ sơ
Đúng hạn : 67 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 14 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 14 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 15 hồ sơ
Đã xử lý : 18 hồ sơ
Đúng hạn : 18 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 7 hồ sơ
Đã xử lý : 13 hồ sơ
Đúng hạn : 13 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 2321 hồ sơ
Đã xử lý : 2306 hồ sơ
Đúng hạn : 2306 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 639 hồ sơ
Đã xử lý : 647 hồ sơ
Đúng hạn : 647 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 14 hồ sơ
Đã xử lý : 17 hồ sơ
Đúng hạn : 17 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 575 hồ sơ
Đã xử lý : 152 hồ sơ
Đúng hạn : 152 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 5 hồ sơ
Đúng hạn : 5 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1542 hồ sơ
Đã xử lý : 1387 hồ sơ
Đúng hạn : 1387 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 821 hồ sơ
Đã xử lý : 721 hồ sơ
Đúng hạn : 721 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 5 hồ sơ
Đúng hạn : 5 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn