Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 05 năm 2020

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 51 hồ sơ
Đã xử lý : 35 hồ sơ
Đúng hạn : 35 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 22 hồ sơ
Đã xử lý : 23 hồ sơ
Đúng hạn : 23 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 9 hồ sơ
Đã xử lý : 6 hồ sơ
Đúng hạn : 6 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 17 hồ sơ
Đã xử lý : 16 hồ sơ
Đúng hạn : 16 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 10 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 2381 hồ sơ
Đã xử lý : 2345 hồ sơ
Đúng hạn : 2345 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 263 hồ sơ
Đã xử lý : 263 hồ sơ
Đúng hạn : 263 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 34 hồ sơ
Đã xử lý : 30 hồ sơ
Đúng hạn : 30 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 7 hồ sơ
Đúng hạn : 7 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 22 hồ sơ
Đã xử lý : 22 hồ sơ
Đúng hạn : 22 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1851 hồ sơ
Đã xử lý : 1583 hồ sơ
Đúng hạn : 1583 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 4 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 726 hồ sơ
Đã xử lý : 635 hồ sơ
Đúng hạn : 635 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 8 hồ sơ
Đã xử lý : 6 hồ sơ
Đúng hạn : 6 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn