Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 05 năm 2021

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 24 hồ sơ
Đã xử lý : 22 hồ sơ
Đúng hạn : 21 hồ sơ
95.5%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 22 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 14 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 10 hồ sơ
Đã xử lý : 10 hồ sơ
Đúng hạn : 10 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 22 hồ sơ
Đã xử lý : 13 hồ sơ
Đúng hạn : 13 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 1398 hồ sơ
Đã xử lý : 1526 hồ sơ
Đúng hạn : 1526 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 709 hồ sơ
Đã xử lý : 713 hồ sơ
Đúng hạn : 713 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 28 hồ sơ
Đã xử lý : 25 hồ sơ
Đúng hạn : 25 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 20 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1554 hồ sơ
Đã xử lý : 1474 hồ sơ
Đúng hạn : 1474 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 999 hồ sơ
Đã xử lý : 983 hồ sơ
Đúng hạn : 983 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 6 hồ sơ
Đúng hạn : 6 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 23 hồ sơ
Đã xử lý : 23 hồ sơ
Đúng hạn : 23 hồ sơ
100%
Đúng hạn