Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 06 năm 2020

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 34 hồ sơ
Đã xử lý : 48 hồ sơ
Đúng hạn : 48 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 34 hồ sơ
Đã xử lý : 35 hồ sơ
Đúng hạn : 35 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 17 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 26 hồ sơ
Đã xử lý : 17 hồ sơ
Đúng hạn : 17 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 22 hồ sơ
Đã xử lý : 10 hồ sơ
Đúng hạn : 10 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 1674 hồ sơ
Đã xử lý : 1661 hồ sơ
Đúng hạn : 1661 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 307 hồ sơ
Đã xử lý : 304 hồ sơ
Đúng hạn : 304 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 24 hồ sơ
Đã xử lý : 25 hồ sơ
Đúng hạn : 25 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 15 hồ sơ
Đã xử lý : 6 hồ sơ
Đúng hạn : 6 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 12 hồ sơ
Đã xử lý : 12 hồ sơ
Đúng hạn : 12 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1831 hồ sơ
Đã xử lý : 1783 hồ sơ
Đúng hạn : 1783 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 955 hồ sơ
Đã xử lý : 1030 hồ sơ
Đúng hạn : 1030 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 8 hồ sơ
Đã xử lý : 10 hồ sơ
Đúng hạn : 10 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 4 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn