Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 06 năm 2021

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 84 hồ sơ
Đã xử lý : 37 hồ sơ
Đúng hạn : 37 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 43 hồ sơ
Đã xử lý : 48 hồ sơ
Đúng hạn : 48 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 12 hồ sơ
Đã xử lý : 10 hồ sơ
Đúng hạn : 10 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 13 hồ sơ
Đã xử lý : 16 hồ sơ
Đúng hạn : 16 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 8 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 39 hồ sơ
Đã xử lý : 43 hồ sơ
Đúng hạn : 43 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 2524 hồ sơ
Đã xử lý : 2444 hồ sơ
Đúng hạn : 2444 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 817 hồ sơ
Đã xử lý : 813 hồ sơ
Đúng hạn : 813 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 15 hồ sơ
Đã xử lý : 13 hồ sơ
Đúng hạn : 13 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 34 hồ sơ
Đã xử lý : 40 hồ sơ
Đúng hạn : 40 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 5 hồ sơ
Đúng hạn : 5 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1718 hồ sơ
Đã xử lý : 1778 hồ sơ
Đúng hạn : 1778 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 1255 hồ sơ
Đã xử lý : 1145 hồ sơ
Đúng hạn : 1145 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 4 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 4 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn