Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 07 năm 2020

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 51 hồ sơ
Đã xử lý : 42 hồ sơ
Đúng hạn : 41 hồ sơ
97.6%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 58 hồ sơ
Đã xử lý : 21 hồ sơ
Đúng hạn : 21 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 19 hồ sơ
Đã xử lý : 17 hồ sơ
Đúng hạn : 17 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 14 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 13 hồ sơ
92.9%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 13 hồ sơ
Đã xử lý : 11 hồ sơ
Đúng hạn : 11 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 1867 hồ sơ
Đã xử lý : 1855 hồ sơ
Đúng hạn : 1855 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 427 hồ sơ
Đã xử lý : 427 hồ sơ
Đúng hạn : 427 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 28 hồ sơ
Đã xử lý : 28 hồ sơ
Đúng hạn : 28 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 55 hồ sơ
Đã xử lý : 7 hồ sơ
Đúng hạn : 7 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 8 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1892 hồ sơ
Đã xử lý : 1727 hồ sơ
Đúng hạn : 1727 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 4 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 926 hồ sơ
Đã xử lý : 907 hồ sơ
Đúng hạn : 907 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 9 hồ sơ
Đã xử lý : 5 hồ sơ
Đúng hạn : 5 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn