Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 07 năm 2021

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 65 hồ sơ
Đã xử lý : 90 hồ sơ
Đúng hạn : 90 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 36 hồ sơ
Đã xử lý : 35 hồ sơ
Đúng hạn : 35 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 7 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 13 hồ sơ
Đã xử lý : 12 hồ sơ
Đúng hạn : 12 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 20 hồ sơ
Đã xử lý : 17 hồ sơ
Đúng hạn : 17 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 2791 hồ sơ
Đã xử lý : 2890 hồ sơ
Đúng hạn : 2890 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 754 hồ sơ
Đã xử lý : 756 hồ sơ
Đúng hạn : 756 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 36 hồ sơ
Đã xử lý : 33 hồ sơ
Đúng hạn : 33 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 43 hồ sơ
Đã xử lý : 6 hồ sơ
Đúng hạn : 6 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 10 hồ sơ
Đã xử lý : 10 hồ sơ
Đúng hạn : 10 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1729 hồ sơ
Đã xử lý : 1588 hồ sơ
Đúng hạn : 1588 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 5 hồ sơ
Đúng hạn : 5 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 1269 hồ sơ
Đã xử lý : 1341 hồ sơ
Đúng hạn : 1341 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn