Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 08 năm 2020

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 8 hồ sơ
Đã xử lý : 8 hồ sơ
Đúng hạn : 8 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 15 hồ sơ
Đã xử lý : 28 hồ sơ
Đúng hạn : 27 hồ sơ
96.4%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 10 hồ sơ
Đã xử lý : 6 hồ sơ
Đúng hạn : 6 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 0 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 501 hồ sơ
Đã xử lý : 497 hồ sơ
Đúng hạn : 497 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 126 hồ sơ
Đã xử lý : 121 hồ sơ
Đúng hạn : 121 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 7 hồ sơ
Đúng hạn : 7 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 533 hồ sơ
Đã xử lý : 495 hồ sơ
Đúng hạn : 495 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 179 hồ sơ
Đã xử lý : 183 hồ sơ
Đúng hạn : 183 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 7 hồ sơ
Đúng hạn : 7 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn