Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 08 năm 2020

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 45 hồ sơ
Đã xử lý : 33 hồ sơ
Đúng hạn : 33 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 50 hồ sơ
Đã xử lý : 55 hồ sơ
Đúng hạn : 55 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 15 hồ sơ
Đã xử lý : 13 hồ sơ
Đúng hạn : 13 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 15 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 14 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 0 hồ sơ
Đúng hạn : 0 hồ sơ
--%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 11 hồ sơ
Đã xử lý : 10 hồ sơ
Đúng hạn : 10 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 3917 hồ sơ
Đã xử lý : 3842 hồ sơ
Đúng hạn : 3842 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 489 hồ sơ
Đã xử lý : 486 hồ sơ
Đúng hạn : 486 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 28 hồ sơ
Đã xử lý : 27 hồ sơ
Đúng hạn : 27 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 13 hồ sơ
Đã xử lý : 65 hồ sơ
Đúng hạn : 65 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 27 hồ sơ
Đã xử lý : 27 hồ sơ
Đúng hạn : 27 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1903 hồ sơ
Đã xử lý : 1745 hồ sơ
Đúng hạn : 1745 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 8 hồ sơ
Đã xử lý : 5 hồ sơ
Đúng hạn : 5 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 829 hồ sơ
Đã xử lý : 820 hồ sơ
Đúng hạn : 820 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 14 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 14 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn