Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 08 năm 2021

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 61 hồ sơ
Đã xử lý : 42 hồ sơ
Đúng hạn : 42 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 31 hồ sơ
Đã xử lý : 23 hồ sơ
Đúng hạn : 23 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 12 hồ sơ
Đã xử lý : 14 hồ sơ
Đúng hạn : 14 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 30 hồ sơ
Đã xử lý : 19 hồ sơ
Đúng hạn : 19 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 35 hồ sơ
Đã xử lý : 13 hồ sơ
Đúng hạn : 13 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 2226 hồ sơ
Đã xử lý : 2222 hồ sơ
Đúng hạn : 2222 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 802 hồ sơ
Đã xử lý : 805 hồ sơ
Đúng hạn : 805 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 18 hồ sơ
Đã xử lý : 20 hồ sơ
Đúng hạn : 20 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 28 hồ sơ
Đã xử lý : 18 hồ sơ
Đúng hạn : 18 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 20 hồ sơ
Đã xử lý : 20 hồ sơ
Đúng hạn : 20 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1764 hồ sơ
Đã xử lý : 1680 hồ sơ
Đúng hạn : 1680 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 13 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 1141 hồ sơ
Đã xử lý : 1133 hồ sơ
Đúng hạn : 1133 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 4 hồ sơ
Đúng hạn : 4 hồ sơ
100%
Đúng hạn