Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 09 năm 2020

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 29 hồ sơ
Đã xử lý : 26 hồ sơ
Đúng hạn : 26 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 36 hồ sơ
Đã xử lý : 33 hồ sơ
Đúng hạn : 33 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 15 hồ sơ
Đã xử lý : 9 hồ sơ
Đúng hạn : 9 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 14 hồ sơ
Đã xử lý : 9 hồ sơ
Đúng hạn : 9 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 5 hồ sơ
Đúng hạn : 5 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 1942 hồ sơ
Đã xử lý : 1917 hồ sơ
Đúng hạn : 1917 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 301 hồ sơ
Đã xử lý : 301 hồ sơ
Đúng hạn : 301 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 17 hồ sơ
Đã xử lý : 13 hồ sơ
Đúng hạn : 13 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 6 hồ sơ
Đã xử lý : 9 hồ sơ
Đúng hạn : 9 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 17 hồ sơ
Đã xử lý : 17 hồ sơ
Đúng hạn : 17 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1289 hồ sơ
Đã xử lý : 1264 hồ sơ
Đúng hạn : 1263 hồ sơ
99.9%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 2 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 603 hồ sơ
Đã xử lý : 571 hồ sơ
Đúng hạn : 571 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 4 hồ sơ
Đã xử lý : 5 hồ sơ
Đúng hạn : 5 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 1 hồ sơ
Đã xử lý : 1 hồ sơ
Đúng hạn : 1 hồ sơ
100%
Đúng hạn