Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 09 năm 2021

Sở Xây dựng
Tiếp nhận : 57 hồ sơ
Đã xử lý : 51 hồ sơ
Đúng hạn : 51 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Y Tế
Tiếp nhận : 25 hồ sơ
Đã xử lý : 28 hồ sơ
Đúng hạn : 28 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Thông Tin Và Truyền Thông
Tiếp nhận : 12 hồ sơ
Đã xử lý : 12 hồ sơ
Đúng hạn : 12 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài chính
Tiếp nhận : 9 hồ sơ
Đã xử lý : 9 hồ sơ
Đúng hạn : 9 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Tiếp nhận : 73 hồ sơ
Đã xử lý : 61 hồ sơ
Đúng hạn : 61 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tiếp nhận : 20 hồ sơ
Đã xử lý : 32 hồ sơ
Đúng hạn : 32 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tư pháp
Tiếp nhận : 2013 hồ sơ
Đã xử lý : 2001 hồ sơ
Đúng hạn : 2001 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Công Thương
Tiếp nhận : 856 hồ sơ
Đã xử lý : 854 hồ sơ
Đúng hạn : 854 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giao Thông Vận Tải
Tiếp nhận : 19 hồ sơ
Đã xử lý : 15 hồ sơ
Đúng hạn : 15 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Nội vụ
Tiếp nhận : 165 hồ sơ
Đã xử lý : 54 hồ sơ
Đúng hạn : 54 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp nhận : 13 hồ sơ
Đã xử lý : 13 hồ sơ
Đúng hạn : 13 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận : 1714 hồ sơ
Đã xử lý : 1582 hồ sơ
Đúng hạn : 1582 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận : 5 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Tiếp nhận : 1103 hồ sơ
Đã xử lý : 991 hồ sơ
Đúng hạn : 991 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tiếp nhận : 7 hồ sơ
Đã xử lý : 3 hồ sơ
Đúng hạn : 3 hồ sơ
100%
Đúng hạn
Ban quản lý các Khu công nghiệp
Tiếp nhận : 3 hồ sơ
Đã xử lý : 2 hồ sơ
Đúng hạn : 2 hồ sơ
100%
Đúng hạn