Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

11225

Hồ sơ đã xử lý

10954

Đúng hạn 99.8 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

10399

Hồ sơ đã xử lý

10478

Đúng hạn 99.2 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

16647

Hồ sơ đã xử lý

15989

Đúng hạn 99.7 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

13323

Hồ sơ đã xử lý

12750

Đúng hạn 99.6 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

11529

Hồ sơ đã xử lý

11533

Đúng hạn 99.6 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

7922

Hồ sơ đã xử lý

7613

Đúng hạn 99.6 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

71045

Hồ sơ đã xử lý

69318

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây