Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

8302

Hồ sơ đã xử lý

7912

Đúng hạn 98.3 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

9705

Hồ sơ đã xử lý

9435

Đúng hạn 98.5 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

9855

Hồ sơ đã xử lý

9440

Đúng hạn 97.6 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

15355

Hồ sơ đã xử lý

14880

Đúng hạn 98.2 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

19611

Hồ sơ đã xử lý

19082

Đúng hạn 98.7 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

7252

Hồ sơ đã xử lý

7301

Đúng hạn 98.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

96361

Hồ sơ đã xử lý

93604

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây