Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

11500

Hồ sơ đã xử lý

11529

Đúng hạn 99.7 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

15548

Hồ sơ đã xử lý

15186

Đúng hạn 99.8 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

13910

Hồ sơ đã xử lý

13932

Đúng hạn 99.7 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

17631

Hồ sơ đã xử lý

15897

Đúng hạn 99.8 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

18541

Hồ sơ đã xử lý

18864

Đúng hạn 99.6 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

7320

Hồ sơ đã xử lý

7677

Đúng hạn 99.7 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

135942

Hồ sơ đã xử lý

133203

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây