Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

13297

Hồ sơ đã xử lý

12739

Đúng hạn 99.6 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

11503

Hồ sơ đã xử lý

11529

Đúng hạn 99.7 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

15556

Hồ sơ đã xử lý

15186

Đúng hạn 99.8 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

13918

Hồ sơ đã xử lý

13931

Đúng hạn 99.7 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

17671

Hồ sơ đã xử lý

15897

Đúng hạn 99.8 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

9572

Hồ sơ đã xử lý

9774

Đúng hạn 99.5 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

119716

Hồ sơ đã xử lý

116433

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây