Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

6636

Hồ sơ đã xử lý

6314

Đúng hạn 95.9 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

6651

Hồ sơ đã xử lý

6736

Đúng hạn 93.8 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

5990

Hồ sơ đã xử lý

5837

Đúng hạn 95.7 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

9558

Hồ sơ đã xử lý

9389

Đúng hạn 97.5 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

7623

Hồ sơ đã xử lý

7393

Đúng hạn 95.5 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

3409

Hồ sơ đã xử lý

3292

Đúng hạn 97.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

59083

Hồ sơ đã xử lý

57789

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây