Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

11487

Hồ sơ đã xử lý

11309

Đúng hạn 99.1 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

8937

Hồ sơ đã xử lý

8855

Đúng hạn 99.1 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

16368

Hồ sơ đã xử lý

15863

Đúng hạn 99.3 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

14497

Hồ sơ đã xử lý

14478

Đúng hạn 99.1 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

17944

Hồ sơ đã xử lý

17477

Đúng hạn 99.2 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

4385

Hồ sơ đã xử lý

4153

Đúng hạn 99.2 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

94104

Hồ sơ đã xử lý

92362

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây