Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

5967

Hồ sơ đã xử lý

5898

Đúng hạn 95.7 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

9550

Hồ sơ đã xử lý

9463

Đúng hạn 97.5 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

7580

Hồ sơ đã xử lý

7432

Đúng hạn 95.5 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6568

Hồ sơ đã xử lý

6441

Đúng hạn 97.3 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

6052

Hồ sơ đã xử lý

5590

Đúng hạn 96.3 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1630

Hồ sơ đã xử lý

1588

Đúng hạn 95.9 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

69820

Hồ sơ đã xử lý

68668

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây