Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

1994

Hồ sơ đã xử lý

1888

Đúng hạn 93.9 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

2037

Hồ sơ đã xử lý

1984

Đúng hạn 97.2 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1901

Hồ sơ đã xử lý

1730

Đúng hạn 96.1 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1830

Hồ sơ đã xử lý

1798

Đúng hạn 98.2 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

2512

Hồ sơ đã xử lý

2338

Đúng hạn 96.7 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

305

Hồ sơ đã xử lý

299

Đúng hạn 96.3 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

2817

Hồ sơ đã xử lý

2638

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây