Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

5837

Hồ sơ đã xử lý

5611

Đúng hạn 96.6 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

5342

Hồ sơ đã xử lý

5329

Đúng hạn 96.6 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

10405

Hồ sơ đã xử lý

10245

Đúng hạn 98.0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

5545

Hồ sơ đã xử lý

5299

Đúng hạn 97.6 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

8247

Hồ sơ đã xử lý

7969

Đúng hạn 98.1 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

5191

Hồ sơ đã xử lý

4927

Đúng hạn 97.6 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Hồ sơ đã tiếp nhận

29388

Hồ sơ đã xử lý

28441

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây