Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

16368

Hồ sơ đã xử lý

15863

Đúng hạn 99.3 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

14492

Hồ sơ đã xử lý

14478

Đúng hạn 99.1 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

17912

Hồ sơ đã xử lý

17483

Đúng hạn 99.2 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

18301

Hồ sơ đã xử lý

17989

Đúng hạn 99.5 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

19414

Hồ sơ đã xử lý

19269

Đúng hạn 99.8 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

11176

Hồ sơ đã xử lý

10730

Đúng hạn 98.9 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ đã tiếp nhận

138567

Hồ sơ đã xử lý

136204

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây