Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

13912

Hồ sơ đã xử lý

13930

Đúng hạn 99.8 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

17638

Hồ sơ đã xử lý

15898

Đúng hạn 99.8 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

18441

Hồ sơ đã xử lý

18863

Đúng hạn 99.6 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

14819

Hồ sơ đã xử lý

15251

Đúng hạn 99.7 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

14527

Hồ sơ đã xử lý

13829

Đúng hạn 99.3 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1815

Hồ sơ đã xử lý

2185

Đúng hạn 99.4 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

159694

Hồ sơ đã xử lý

156791

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây