Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

18294

Hồ sơ đã xử lý

17995

Đúng hạn 99.6 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

19381

Hồ sơ đã xử lý

19267

Đúng hạn 99.8 %
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

13484

Hồ sơ đã xử lý

13095

Đúng hạn 99.2 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

12656

Hồ sơ đã xử lý

12346

Đúng hạn 99.1 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

8941

Hồ sơ đã xử lý

8612

Đúng hạn 97.1 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây