Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

13484

Hồ sơ đã xử lý

13095

Đúng hạn 99.2 %
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

12656

Hồ sơ đã xử lý

12346

Đúng hạn 99.1 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

8941

Hồ sơ đã xử lý

8612

Đúng hạn 97.1 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0.0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0.0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0.0 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây