Dịch vụ hành chính công | Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG


Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

3857

Hồ sơ đã xử lý

3912

Đúng hạn 99.8 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

7616

Hồ sơ đã xử lý

6992

Đúng hạn 99.9 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

8464

Hồ sơ đã xử lý

7761

Đúng hạn 99.9 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7627

Hồ sơ đã xử lý

6948

Đúng hạn 99.8 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

8051

Hồ sơ đã xử lý

7307

Đúng hạn 99.8 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

1424

Hồ sơ đã xử lý

1338

Đúng hạn 100 %
Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ đã tiếp nhận

37039

Hồ sơ đã xử lý

34258

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023


Tình hình xử lý hồ sơ trong 12 tháng gần đây