CẤP TỈNH
CẤP HUYỆN

Có 7 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
2 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
4 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
5 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
6 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
7 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp Tỉnh) Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông